Woensel Plan Celsius Eindhoven

Voor één van de deelprojecten van de herstructurering van de Vogelaarwijk Woensel-West in Eindhoven, is een ruimtelijk plan gemaakt rondom het centraal gelegen Celsiusplein. Het betreft geen traditioneel stedenbouwkundig plan. De uitgangspunten zijn als een verhaal in woord en beeld vertaald om flexibiliteit binnen het project mogelijk te maken.
In grote lijnen ziet het plan er als volgt uit; de hoofdstructuur van het gebied bestaat uit 3 elementen die zullen worden aangepakt. De Edisonstraat als centrale as is de belangrijkste drager van de nieuwe identiteit die Woensel West zal krijgen. 

Het Celsiusplein als centraal punt wordt het nieuwe hart; het eindpunt van de Edisonstraat. Hierin spelen de relatie tot de omliggende bebouwing, de openbare ruimte zelf en direct aangrenzende bebouwing, aan de kop van het Celsiusplein een belangrijke rol. Tot slot worden de 4 verschillende woonbuurten daaromheen ontwikkeld. Door de hoofdstructuur vast te stellen ontstaan deze 4 verschillende woonbuurten, woongebieden waarin verschillende woonmilieus kunnen worden gerealiseerd. Dit zijn gevarieerde woonmilieus met een diversiteit aan woningtypen, buitenruimtes en parkeeroplossingen.

Straat

Bomen

Vrijwel de gehele parkeerbehoefte wordt in het ruim opgezette centrale assenkruis opgelost: Intensief dubbelhaaks parkeren wordt hier gecombineerd met veel groen en thematische openbare tuinen in brede middenbermen.

De omliggende deelbuurtjes zijn autoluw en intiem van karakter. Door ook het hart van het plan (het Celsiusplein) autoluw te maken, ontstaat er een aaneenschakeling van verschillende stedenbouwkundige ruimtes, die via de formele en informele routes gevarieerde ruimtelijke ervaringen geven.

Impressies Celcius (3)

De vier verschillende woongebieden in het Celsiusplan zijn geïnspireerd door vier verschillende landschappelijke stijlen. Zo is er de Franse platanen, ofwel groene straat, de Franse parterre tuin, de Engelse tuin en de New York Pocket garden. Elk levert een andere relatie op tussen de woningen en de openbare ruimte en dus een andere ervaring van het deelgebied.

Plan-[2]

Impressies Celcius (8)